Quasir Klachtenregeling

– onafhankelijke Klachtenbemiddeling
– onafhankelijke Klachtencommissie Quasir

Inleiding

Deze klachtenregeling staat niet open voor klachten waarvoor in de wet een specifieke
klachtenregeling is voorgeschreven, uitgezonderd klachten op grond van de Jeugdwet*.

Deze klachtenregeling staat enkel open voor klachten die zijn gericht tegen bedrijven / instellingen / rechtspersonen die een overeenkomst hebben gesloten met Quasir BV, op basis waarvan:

A. klachten aan Quasir kunnen worden voorgelegd voor bemiddeling door een onafhankelijke
klachtenfunctionaris en/of

B. klachten kunnen worden voorgelegd aan de door Quasir BV in stand gehouden
onafhankelijke klachtencommissie.
Het is mogelijk dat u een klacht heeft tegen een bedrijf/instelling/rechtspersoon die een
overeenkomst heeft met Quasir die enkel betrekking heeft op onafhankelijke klachtenbemiddeling.

In dat geval zijn enkel artikel 1, artikel 2 lid 1 en 2 en Deel A van toepassing.
Ook is het mogelijk dat u een klacht heeft tegen een bedrijf/instelling/rechtspersoon die een overeenkomst heeft met Quasir die enkel betrekking heeft op “onafhankelijke klachtencommissie.

In dat geval zijn enkel artikel 1, artikel 2 lid 1 en 3 en Deel B van toepassing.
* Jeugdwet

Deze klachtenregeling staat open voor klachten zoals bedoeld in artikel 4.2.1 Jeugdwet. In dat geval kan Klager de klacht direct voorleggen aan de Klachtencommissie, zonder dat de klacht eerst is voorgelegd aan het bedrijf/Instelling/rechtspersoon die hiervoor een overeenkomst met Quasir heeft afgesloten. De klachtencommissie stelt klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid om desgewenst mondeling een toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd.