Privacyreglement JaBa-ABC

In dit Privacyreglement gebruikt JaBa-ABC een aantal definities (deze definities kunnen in
enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en
informatie over uw bezoek aan de internetsite van JaBa-ABC registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement
JaBa-ABC mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De
Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze
wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.
Op grond van deze wet heeft JaBa-ABC de plicht om haar coachees:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
JaBa-ABC worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
JaBa-ABC vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft JaBa-ABC in dit Reglement een
toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en
voor de verwerking van welke gegevens JaBa-ABC expliciet om uw toestemming moet
vragen.

2. De persoonsgegevens die JaBa-ABC gebruikt en het doel van het gebruik
JaBa-ABC verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:
• coachee bent van JaBa-ABC;
• een zakelijke relatie bent van JaBa-ABC;
• de website bezoekt;
• (via het contactformulier) contact met JaBa-ABC opneemt.
JaBa-ABC verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBANgegevens als u coachee bent.
JaBa-ABC verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als u een
zakelijke relatie bent.
JaBa-ABC verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als u via
het contactformulier contact opneemt.
Deze gegevens stellen JaBa-ABC in staat om:
• de overeenkomst die coachees met JaBa-ABC sluiten financieel en administratief te
kunnen afhandelen;
• de dienstverlening te kunnen leveren;
• coachees of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Cookies
JaBa-ABC en derden plaatst/plaatsen cookies in de browser van cliënten en andere
bezoekers van de website. Deze gegevens stellen JaBa-ABC in staat om:
• te registreren welke internetsites/internetpagina’s u bezoekt;
• de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich
interesseren
• ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee JaBa-ABC
bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de
website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

JaBa-ABC verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de JaBa-ABC,
tenzij:
• een wettelijk voorschrift dat verplicht;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die JaBa-ABC met u
heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het
plaatsen van cookies (zie hiervoor het cookiebeleid).

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
JaBa-ABC verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt
(onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden
verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor JaBa-ABC
worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden
door JaBa-ABC beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
JaBa-ABC om in te loggen in het digitale systeem;
• een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor JaBa-ABC ten aanzien
van alle aan JaBa-ABC verstrekte persoonsgegevens;
• technische maatregelen door JaBa-ABC overeenkomstig de wet, om het door haar
gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.
uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede
administratie en/of andere vastgestelde doelen. JaBa-ABC bewaart uw persoonsgegevens
zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke
termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal JaBa-ABC zich
aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene
• Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens
van u verwerkt worden en met welk doel.
• Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor
zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
• Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren,
aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw
gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens
niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van
een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de
verwerking van uw gegevens te verzetten.
• Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u
worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
• Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een
geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door
menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek
sturen naar info@jaba-abc.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden
onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn
voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover
van JaBa-ABC.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact opnemen met JaBa-ABC en probeert JaBa-ABC er samen met u uit te komen.
Heeft u een (andere) opmerking, vraag of suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met
JaBa-ABC opnemen.
Uiteraard zal JaBa-AB
C ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk
en zorgvuldig omgaan.
De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van JaBa-ABC.